Consilii consultative MEN

Direcţia Învăţământ Superior are un rol important în asigurarea expertizei de specialitate și suportului administrativ și logistic al activităților executive ale următoarelor consilii consultative ale MEN.
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) este un organism consultativ la nivel național care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.

În calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educatiei Naționale dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România.
Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Misiune: formularea de propuneri către ministrul Educației Naționale privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România.

Atribuții:
 • propune metodologia de finanțare a universităților și stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii
 • verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către universități și face propuneri pentru finanțarea complementară a universităților pe baza de proiecte instituționale
 • prezintă anual Ministerului Educației Naționale un raport privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun- acest raport este public.
Informații suplimentare pot fi accesate la adresa www.cnfis.ro

Consiliul Național de Statistică si Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, care își desfașoară activitatea în conformitate cu prevederile OMENCS 6145/21.12.2016.  

Atribuții:
 • elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii
 • solicită instituțiilor de învățământ superior, prin intermediul Ministerului Educației Naționale, datele oficiale corespunzatoare indicatorilor de monitorizare, date ce privesc, fară a fi limitate la programele de studii, evoluția efectivelor de studenți, absolvenți, cadre didactice, date financiare și politici instituționale
 • elaboreaza studii, analize și prognoze privind evoluția sistemului de învățământ superior și corelarea acestuia cu dinamica pieței muncii, precum și cu tendințele generale ale evoluției sociale
 • coordonează implementarea instrumentelor electronice referitoare la învățământul superior din cadrul Sistemului Integrat Național Educațional (SINED)
 • colaborează cu Institutul Național de Statistică pentru elaborarea indicatorilor de monitorizare a învățământului superior sistemic, precum și cu Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) pentru elaborarea indicatorilor de calitate pentru evaluarea performanțelor instituțiilor de învățământ superior
 • MEN publică anual sistemul de indicatori, la propunerea CNSPIS.
Componența nominală a CNSPIS conform OMENCS 6110/16.12.2016.

Secretariatul tehnic al CNSPIS este asigurat de UEFISCDI.

Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnspis.ro
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației Naționale conform art.1 din Anexa la OMENCS nr. 3482/24.03.2016.

Regulamentul CNATDCU conform OMENCS nr. 3482/24.03.2016.
Componența nominală a CNATDCU conform OMENCS nr. 4106/10.06.2016

Secretariatul tehnic al CNATDCU este asigurat de compartimente de specialitate din MENCS.
E-mail: cnatdcu@gov.edu.ro

Bugetul CNATDCU este gestionat de UEFISCDI conform art. 21, capitolul V - Dispoziții finale din Anexa la OMENCS 3482/24.03.2016.

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și indiferent de data acordării titlului de doctor și anexele sale, se depun și se înregistrează oficial la UEFISCDI, conform art. 3, Anexa 2 din OMENCS 3482/24.03.2016

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Cod 010362, București
E-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro


În perioada februarie 2011 - septembrie 2012 activitatea CNATDCU a fost desfășurată conform OMECTS nr. 3759/9.02.2011

Secretariatul tehnic al CNATDCU a fost asigurat de UEFISCDI.

Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnatdcu.ro
Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) este un organism consultativ la nivel naţional, fără personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile OMEN 4783/30.08.2017.
În perioada decembrie 2016 - august 2017 activitatea CEMU a fost reglementată de OMENCS 6085/14.12.2016.

Atribuţii:
 • sprijină realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi şi monitorizează punerea lor în aplicare; 
 • auditează comisiile de etică din universităţi; 
 • prezintă, anual, un raport public, privind etica universitară; 
 • soluţionează sesizările privind încălcarea de către orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară, a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind respectarea legislaţiei în vigoare, a cartei proprii, a contractului instituţional, a transparenţei decizionale şi a libertăţii academice; 
 • elaborează Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare ce conține principii și proceduri pentru arbitrarea litigiilor de etică universitară; 
 • colaborează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii învăţământului superior, cu MEN; 
 • întocmeşte, la cererea MEN, rapoarte externe de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală si rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.
Componența nominală a CEMU conform OMEN 5552/29.11.2017

Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de UEFISCDI (cemu@uefiscdi.ro).

Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU) este un organism consultativ la nivel național, reglementat prin Legea Educației Naționale nr.1/2011, conform căreia are în atribuţii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonarea sistemului de biblioteci din învățământul superior. Infiinţarea, regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa vor fi stabilite prin ordin al ministrului, conform legii (alin 3, art 217 din Legea Educației Naționale nr.1/2011)
https://uefiscdi.ro/consilii-consultative-men
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4095, O: 155]