Consilii consultative ME

Direcţia Învăţământ Superior are un rol important în asigurarea expertizei de specialitate și suportului administrativ și logistic al activităților executive ale următoarelor consilii consultative ale Ministerului Educaţiei.
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) este un organism consultativ la nivel național care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.

În calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educatiei Naționale dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România.
Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Misiune: formularea de propuneri către ministrul Educației Naționale privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România.

Atribuții:
  • propune metodologia de finanțare a universităților și stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii
  • verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către universități și face propuneri pentru finanțarea complementară a universităților pe baza de proiecte instituționale
  • prezintă anual Ministerului Educației Naționale un raport privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun- acest raport este public.
Informații suplimentare pot fi accesate la adresa www.cnfis.ro

Consiliul Național de statistica si Prognoza a Invatamantului superior (CNSPIS) este un organism consultativ la nivel national care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

CNSPIS are ca atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii.

Ministerul Educaţiei publică anual datele corespunzătoare indicatorilor realizaţi de CNSPIS.

CNSPIS are următoarele sarcini:
a) propune MEN o prognoză pentru cifra de şcolarizare pentru anul universitar următor;
b )propune MEN o metodologie de repartizare preliminară a locurilor bugetate pe universităţi;
c) participă la realizarea unui sistem de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel european din domeniu;
d) monitorizează indicatorii propuşi sistemului;
e) îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea expresă a ministrului educaţiei naţionale. 

Secretariatul tehnic al CNSPIS este asigurat de UEFISCDI
E-mail: cnspis@uefiscdi.ro

Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnspis.ro
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este un organism consultative al Ministerului Educaţiei.
Misiunea CNATDCU este de a acorda sprijin ME pentru asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice.

Secretariatul tehnic al CNATDCU este asigurat de compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.
E-mail: cnatdcu@gov.edu.ro

Bugetul CNATDCU este gestionat de UEFISCDI.

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inclusiv prin mijloace electronice.


Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnatdcu.ro
Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU) este un organism consultativ al Ministerului Educatiei, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România.
Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din domeniu, în vigoare.Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de UEFISCDI
E-mail: cemu@uefiscdi.ro
Informatii suplimentare pot fi accesate la adresa www.cemu.ro
Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU) este un organism consultativ la nivel național, reglementat prin Legea Educației Naționale nr.1/2011, conform căreia are în atribuţii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonarea sistemului de biblioteci din învățământul superior. Infiinţarea, regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa vor fi stabilite prin ordin al ministrului, conform legii (alin 3, art 217 din Legea Educației Naționale nr.1/2011)
https://uefiscdi.gov.ro/consilii-consultative-men
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2666, O: 128]