Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE)

Scop:
Susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, şi/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a rezultatelor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România.

78.000.000
RON
15.600.000
EUR
Fonduri totale
755
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Statistici privind depunerea propunerilor de proiecte PCE 2023 sunt disponibile aici.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor PCE 2023 - sunt disponibile aici.

Anunț 31 august 2023
Procesul de analiză a contestațiilor referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate este încă în derulare, iar lista cu rezultatele finale va fi publicată în momentul în care acesta este finalizat.

Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor PCE 2023, realizat de UEFISCDI, aprobat de CNCS, sunt disponibile aici.


Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/3115992 în perioada 22-24 august 2023.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 22-24 august 2023, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informații (aprobat prin OMCID nr. 20667/31.05.2023 și 20679/08.06.2023 privind modificarea calendarului competiției)

Model cadru - Contract de finanțare

Cererea de finanțare
Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, https://uefiscdi-direct.ro/)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - https://uefiscdi-direct.ro/, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 09.06.2023
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 17.07.2023, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiţia "Proiecte de cercetare exploratorie" - PCE 2023 din cadrul Programului 5.1- IDEI.
Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 04 mai 2023, pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro.


Q&A
1. Ce informație se completează în Secțiunea C5. Impact şi diseminare, din Cererea de finanțare, punctul (5) Modul în care se va apela la practicile „open publication” pentru diseminarea rezultatelor?
Răspuns: Publicarea de tip “open publication” este încurajată, dar totodată cercetătorii sunt încurajați să aleagă cu atenție revistele/editurile către care își trimit spre publicare lucrările, orientându-se către reviste/edituri de prestigiu incontestabil din domeniile în care activează. Evaluarea se va face conform indicațiilor de la punctul 2.5 din Anexa 4 – Fișa de evaluare. Informațiile completate sunt la latitudinea aplicantului.

2. Se vor lua în considerare la totalul articolelor publicate, articolele ISI tip "proceedings paper", "editorial material”, etc., în Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul a) Ponderea articolelor apărute în reviste Q1(zona roșie)/Q2(zona galbenă)?
Răspuns: Evaluarea vizibilității și impactului contribuției științifice a directorului de proiect se va face conform punctului 1.2 din Anexa 4 - Fișa de evaluare. Ponderea reprezintă numărul articolelor apărute în reviste Q1 (zona roșie) și Q2 (zona galbenă), din totalul articolelor publicate, incluzând articolele de tip "proceedings paper", "editorial material”, etc. Aprecierea rămâne la latitudinea evaluatorilor.

3. Se vor lua în considerare la totalul articolelor publicate, articolele ISI și BDI, în Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul a) Ponderea articolelor apărute în reviste Q1(zona roșie)/Q2(zona galbenă)?
Răspuns: Evaluarea vizibilității și impactului contribuției științifice a directorului de proiect se va face conform punctului 1.2 din Anexa 4 - Fișa de evaluare. Ponderea reprezintă numărul articolelor apărute în reviste Q1 (zona roșie) și Q2 (zona galbenă), din totalul articolelor publicate, incluzând ISI si BDI. Aprecierea rămâne la latitudinea evaluatorilor.

4. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul b) Numărul total de citări și media citărilor pe publicații (fără autocitări), conform Web of Science Core Collection/Scopus, articolele care citează trebuie să fie incluse în Web of Science? Aceste citări relevante trebuie să fie în domeniul proiectului?
Răspuns: Evaluarea vizibilității si impactului contribuției ştiinţifice a directorului de proiect se va face conform punctului 1.2 din ANEXA 4 - Fisa de evaluare. Aprecierea articolelor care citează, din punct de vedere al includerii în Web of Science și al relevanței pentru domeniul proiectului, este la latitudinea evaluatorilor.

5. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul a) pentru a calcula ponderea articolelor apărute în reviste Q1 (zona roșie)/Q2 (zona galbenă), la totalul articolelor publicate se iau în considerare doar articolele ISI și BDI, relevante în domeniul proiectului?
Răspuns: Evaluarea vizibilității si impactului contribuției ştiinţifice directorului de proiect se va face conform punctului 1.2 din Anexa 4 - Fișa de evaluare. Ponderea reprezintă numărul articolelor apărute în reviste Q1 (zona roșie) și Q2 (zona galbenă), din totalul articolelor publicate, incluzând ISI si BDI. Aprecierea rămâne la latitudinea evaluatorilor.

6. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul b), pentru a calcula numărul mediu de citări se iau în considerare și contribuțiile la conferințe care au fost publicate în proceedings?
Răspuns: Da, numărul mediu de citări, raportat de Web of Science, ia în considerare și contribuțiile la conferințe care au fost publicate în volume indexate.

7. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul a), numărul de articole apărute în reviste Q1 (zona roșie)/Q2 (zona galbenă), se stabilește luând în calcul AIS din anul 2022 sau din anul publicării articolului?
Răspuns: Numărul de articole apărute în reviste Q1 (zona roșie)/Q2 (zona galbenă), se stabilește luând în calcul ultimul AIS (disponibil în site-ul UEFISCDI, la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-baze-de-date).

8. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul a), numărul de articole apărute în reviste Q1 (zona roșie)/Q2 (zona galbenă), se face în funcție de Impact Factor, JCI sau Article Influence Score?
Răspuns: Numărul de articole apărute în reviste Q1 (zona roșie)/Q2 (zona galbenă) se face in funcție de AIS.

9. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul b), numărul total de citări și media citărilor pe publicații (fără autocitări), conform Web of Science Core Collection/Scopus, care este modalitatea de calcul a citărilor per articol din Scopus? Cum se va putea verifica baza de date utilizată (Web of Science Core Collection/Scopus) și modul de calcul?
Răspuns: Media citărilor pe publicații, conform Scopus, se face prin împărțirea numărului de citări la numărul de articole din baza de date. Web of Science raportează numărul mediu de citări.

10. În Secțiunea B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, punctul c), în cazul indicelui Hirsch conform Web of Science se calculează tinând cont și de autocitări?
Răspuns: Indicele Hirsch raportat de Web of Science include autocitarile

11. În Secțiunea B2 The visibility and the impact of the scientific contribution of the project leader, punctul a) ponderea articolelor apărute în reviste Q1(zona roșie)/Q2(zona galbenă), din totalul articolelor publicate, se va completa raportul dintre suma publicațiilor Q1+Q2 și numărul total de publicații, fără precizarea procentului?
Răspuns: Ponderea reprezintă numărul articolelor apărute în reviste Q1 (zona roșie) și Q2 (zona galbenă), din totalul articolelor publicate. Precizarea procentului este la latitudinea aplicantului.

12. În Secțiunea B2 The visibility and the impact of the scientific contribution of the project leader, punctul b) se vor enumera cel mult 10 citări ale altor autori ce fac referire la articolele Directorului de proiect sau se va indica și articolul/articolele la care fac referire cele 10 citări? Ce informații trebuiesc completate în această secțiune: detalii despre articolul care citează (titlu, revista, autori)/ detalii despre articolul citat (titlu, revista, autori)?
Răspuns: Se vor indica articolele care citează și articolul/articolele citate ale directorului de proiect. Se va completa: titlu, revista, autori atât pentru articolul care citează cât și pentru articolul citat.

13. În Cererea de finanțare, ce formatare trebuie utilizată în tabele?
Răspuns: Conform precizărilor existente în Anexa 2 – Cererea de finanțare, este interzisă modificarea parametrilor, cu excepția figurilor şi a legendelor acestora. Tabelele incluse în Cererea de finanțare trebuie să respecte aceleași caracteristici tehnice: format A4, caractere Times New Roman de 12 puncte, spațiere între linii de 1.15 şi margini de 2 cm.

14. Pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate, se pot lua în considerare și articole publicate după data susținerii publice a tezei de doctorat (înainte de data Ordinului de Ministru)?
Răspuns: Vor fi luate in considerare articolele publicate după acordarea titlului de doctor (cu Ordin de Ministru). În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă.

15. În cazul domeniului Științe Umaniste, pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate, în vederea verificării numărului de intrări (cărți de autor sau editare de volume) în biblioteci, ce motor de căutare se poate utiliza?
Răspuns: Se poate folosi orice motor de căutare (ex. Worldcat, KVK), sau cataloagele bibliotecilor.

16. În cazul domeniului Științe Umaniste, dacă un articol se află în cuartila Q3 în WoS, dar în Scopus se regăseste încadrat în cuartilla Q2, se va completa încadrarea cea mai avantajoasă pentru directorul de proiect?
Răspuns: Da, se ia în considerare clasificarea cea mai favorabilă directorului de proiect.

17. În cazul criteriilor pentru Științele Umaniste, prin "titlu publicație", din documentul Excel, se înțelege titlul revistei sau titlul articolului/cărții?
Răspuns: Prin "titlu publicație" se înțelege titlul complet. În cazul unui articol: Nume autor / autori. Titlu articol. Titlu revistă / volum colectiv. Anul, nr. (pentru volume colective Editura).

18. Articolele din reviste Arts & Humanities anterioare anului 2022 cum vor fi încadrate având în vedere faptul că, în cazul domeniului Științe Umaniste, Web of Science Arts & Humanities Citation Index a introdus clasificarea revistelor în cuartile doar din 2022.
Răspuns: Articolele din reviste Arts & Humanities anterioare anului 2022 vor fi încadrate potrivit clasificării actuale.

19. Textul cu explicații de la fiecare secțiune din cererea de finanțare se elimină sau se menţine şi nu se contorizează la numărul maxim de pagini impus la secţiunile corespunzatoare?
Răspuns: La scrierea fiecărei secţiuni se va menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii de finanţare iar acesta nu se va contoriza la numărul maxim impus de pagini.
Persoane de contact:
Mihaela FRATILA 90
Mihaela Fraţilă
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 32
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.fratila@uefiscdi.ro
Simina SMARANDACHE 90
Simina Smarandache
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 15
Fax:
+40 21 311 59 92
simina.smarandache@uefiscdi.ro
Știri asociate:
08 Jun 2023

Competiție deschisă - Proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2023)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării ...

03 Apr 2023

Dezbatere publică Pachet informații "Proiecte de cercetare exploratorie" - PCE 2023, Program IDEI, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de inform...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie-pce
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3189, O: 254]