POCU - INTL


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

I.Date generale:
 • Denumire proiect: “Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc (POCU INTL)”
 • Componenta 1: Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creşterea calităţii în învăţământul superior
 • Cod apel: POCU/472/6/8/Implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditat pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii.
 • Cod MySMIS: 126766.
 • Beneficiar: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)/ Centrul pentru Politici Publice în Învățământul Superior, Știință, Inovare și Antreprenoriat
 • Partener: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)
 • Valoare proiect: 29.777.373.37 LEI
 • Data începerii proiectului: 18-12-2018
 • Data finalizării proiectului: 17-12-2021

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământului superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii, inclusiv la standardele internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Creşterea accesului, parcursului şi finalizării studiilor, în special pentru studenţii din categorii vulnerabile prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică şi a unui instrument de monitorizare tranziţiei în învăţământul superior;
 • Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior, prin creşterea gradului de internaţionalizare prin activităţi specifice;
 • Susţinerea sistemică a conectivităţii mediului academic cu mediul socio-economic, prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030;
 • Îmbunătăţirea calităţii utilizării datelor în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii şi instrumente specifice;

III.Activităţi şi rezultate previzionate:                                                                                        

A1: Realizarea unor serii de studii de importanţă majoră pentru sistemul de învăţământ superior:
Rezultate:
 • Un studiu privind prognoza evoluţiilor demografice cu impact asupra participării în învăţământul superior (forecast);
 • Un studiu privind abandonul în învăţământul superior;
 • Un set de indicatori şi două rapoarte anuale privind tranziţia de la învăţământul preuniversitar la invatamantul superior;
 • Un cadru de politică publică privind îmbunătăţirea rutelor de acces şi progres în învăţământul superior;
 • Trei studii de impact privind politica de acordare a burselor sociale, politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenţi ai liceelor din mediul rural, politica introducerii unui examen unic de admitere;
A2: Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților, inclusiv a celor din grupuri subreprezentate și a studenților non-tradiționali
Rezultate:
 • Un sistem naţional de asigurare a calităţii pentru învăţământul superior actualizat în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
 • O aplicatie de telefon, un modul aferent platformei studyinromania.gov.ro de conectare la aplicatii online si alte tipuri de aplicatii de promovare a ÎS, un set materiale promotionale (flyere, pliante si un ghid despre sistemul romanesc de invatamant superior), trei clipuri video si un produs VR pentru promovarea învăţământului superior;
 • Un studiu de marketing privind potenţialul de promovare a universităţilor româneşti;
 • O metodologie şi doua rapoarte anuale privind gradul de internaţionalizare a invatamantului superior romanesc;
 • Un set de recomandări in vederea sustinerii unei abordari strategice nationale privind provocările din învăţământul superior la nivel national si international cu accent asupra cresterii participarii in invatamantul superior, publicatie privind principalele provocari din invatamantul superior;
A3: Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic:
Rezultate:
 • Topul argumentativ al profesiilor emergente;
 • Un studiu privind adecvarea ofertei educaţionale din România la dinamica profesiilor emergente;
A4: Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior: 
A4.1. Actualizarea si consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru invăţământul superior, suport pentru creşterea calităţii sistemului de învăţământ superior.
Rezultate:
 • O analiză rezultată în urma cartografierii tipurilor de date si a indicatorilor de referință din ÎS, raportate la nivel internațional și în Romania de către universități, 
 • Două rapoarte anuale de analiză și monitorizare a indicatorilor pentru învățământul superior, o metodologie de analiză și monitorizare
 • Două studii anuale de prognoză multidimensională pentru sistemul de învățământ superior, respectiv o metodologie de prognoză multidimensională;
A4.2. Dezvoltarea si implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universităţi, ca elemente cheie pentru îmbunătăţirea calităţii în învăţământul superior.
Rezultate:
 • O analiză a bunelor practici de la nivel internaţional privind etica şi integritatea in ÎS, 
 • Un studiu privind managementul eticii la nivel institutional si de sistem şi situatia actuală din universități;
 • Un model de regulament cadru de etică pentru universităţi;
 • Cinci rapoarte de pilotare a regulamentului de etică;
A4.3. Realizarea de studii si analize privind finanţarea învăţământului superior dintr-o perspectivă de tip „economics of education” în vederea fundamentării şi optimizarea propunerilor de finaţare a învăţământului superior din România , in vederea asigurării calităţii sistemului de învăţământ superior.
Rezultate:
 • Doua analize privind distribuţia si implementarea anuală a finanțării instituționale, 
 • Un studiu privind finanțarea instituțională a cercetarii in universități;
 • Un studiu privind cheltuielile actuale şi costurile reale în ÎS din România;
 • Două module online privind gestionarea competiţiilor de proiecte FDI, colectarea şi vizualizarea datelor suport pentru calcul indicatori de calitate;
A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice și de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație și formare.
Rezultate:
 • Un sistem de management pentru ciclul de viaţă al procesului de abilitare a resursei umane din ÎS;
A.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey).
Rezultate:
 • O cercetare privind angajabilitatea absolvenţilor;
 • O metodologie de realizare a cercetării privind angajabilitatea absolvenţilor;
 • Bază de date cu absolvenții din diaspora;
A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (National Student Survey). 
Rezultate:
 • O cercetare asupra gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea IS, o metodologie de cercetare;
A.4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață și de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT. 
Rezultate:
 • Un raport naţional privind condiţiile de viaţă si de studiu ale studenţilor din Romania;
A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor și a competențelor (de înțelegere și utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor și a politicilor bazate pe evidențe (evidence-based decision making / policy making) la nivelul MEN și la nivelul universităților și în vederea fundamentării politicilor educaționale.
Rezultate:
 • Trei studii de caz privind practica internațională referitoare la modul în care universitățile sunt pregătite pentru a-și înțelege datele, a răspunde provocărilor GDPR şi la mecanismele de utilizare a datelor în fundamentarea politicilor instituționale;
 • Trei prototipuri de vizualizare şi trei fișe de analiză tehnică şi strategică a aplicațiilor testate, în raport cu relevanța pentru managementul datelor în universități;
 • Un Blueprint privind colectarea, valorificarea şi analiza datelor (smart analytics) la nivel instituţional;
 • Șase ateliere de lucru de tip Mutual Learning Workshop;
 • Cinci rapoarte de pilotare a instrumentelor de tip smart analytics;
 • Module noi de funcționare pentru trei platforme naționale existente;
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 29.777.373,37 lei, din care 28.828.861,87 lei cheltuieli totale nerambursabile si 948.511,50 lei contributie proprie.

Informaţii detaliate sunt disponibile în site-ul proiectului:  http://pocu-intl.uefiscdi.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Persoane de contact:
Cezar Haj 90
Cezar Haj
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 92
Fax:
+40 21 311 59 92
cezar.haj@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/pocu-he
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4398, O: 163]