POCU - INTL

I. Date generale 

Denumire proiect: “Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc (POCU HE)”
Componenta 1: Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creşterea calităţii în învăţământul superior 
Cod apel: POCU/472/6/8/Implementarea de măsuri sistemice învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditat pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii
Beneficiar: UEFISCDI/Centrul pentru Politici Publice în Învăţământul Superior, Ştiinţa, Inovare şi Antreprenoriat
Partener: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)
Valoare proiect: 29.777.373.37 LEI (6.35 milioane euro)

II. Prezentare generală proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţăamântul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământului superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii inclusiv standardele internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 • creşterea accesului, parcursului şi finalizării studiilor, în special pentru studenţii din categorii vulnerabile prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică şi a unui instrument de monitorizare tranziţiei în învăţământul superior;
 • îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior, prin creşterea gradului de internaţionalizare prin activităţi specifice;
 • susţinerea sistemică a conectivităţii mediului academic cu mediul socio-economic prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030;
 • îmbunătăţirea calităţii utilizării datelor în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii şi instrumente specifice.

III. Activităţi relevante (selecţie)

1. Realizarea unor serii de studii de importanţă majoră pentru sistemul de învăţământ superior
 • studiu privind prognoza evoluţiilor demografice cu impact asupra participării în învăţământul superior
 • studiu privind abandonul în învatamântul superior
 • un studiu privind potenţialul de promovare a universităţilor româneşti
Aceste studii sunt extrem de relevante în contextul indicatorilor europeni privind participarea în învăţământul superior studiu privind îmbunătăţirea rutelor de acces şi progres în învăţământul superior;
 • trei studii de impact privind politicile publice din IS
 • cercetare asupra grâdului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea IS
 • un raport naţional privind condiţiile de viaţă şi de studiu ale studenţilor din România
Aceste studii sunt extrem de relevante în contextul discuţiilor privind reforma anunţată în educaţie

2. Implementarea unor activităţi menite să ducă la creşterea angajabilităţii absolvenţilor de IS românesc
 • identidicarea profesiilor emergente
 • studiu privind adecvarea ofertei educaţionale din România la dinamica profesiilor emergente
 • cercetare sociologică privind angajabilitatea absolvenţilor de învăţământ superior din România (National Employability Survey)
In cadrul acestei subactivităţi se va pilota şi conectarea bazelor de date din învăţământul superior cu bazele de date privind angajaţii din România pentru a avea un instrument real de “tracking” (urmărire) a absolvenţior pe piaţa muncii


3. Introducerea unor instrumente care să ducă la o mai bună promovare a sistemului de învăţămănt superior atât în România cât şi în străinătate
 • prezentări video şi materiale informative cu privire la sistemul de învăţământ superior, care vizează
 • potenţialii studenţi şi familiile acestora pentru care învăţământul superior nu reprezintă un obiectiv relevant pentru succesul în viaţa sau sustenabil din punct de vedere financiar
 • potenţialii studenţi din afara graniţelor care încă nu cunosc posibilităţile de studiu în România (mecanism de combatere a preconcepţiilor privind sistemul de învăţământ românesc)
4. Susţinerea consiliilor consultative ale Ministerului Educaţiei Naţionale

In domeniul eticii (Consiliul de Etică şi Management Universitar - CEMU)
 • analiză a bunelor practici privind etica şi integritatea în IS,
 • studiu privind managementul eticii la nivel instituţional 
 • model de regulament cadru de etică pentru universităţi, pilotat în 5 universităţi
In domeniul monitorizării IS (Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior - CNSPIS):
 • cartografierea tipurilor de date şi a indicatorilor de referinţă din IS
 • dezvoltarea de rapoarte în urma monitorizarii principalilor indicatori de referinţă pentru IS
In domeniul finanţării IS (Consiliul Naţional al Finanţării din Învăţământul Superior - CNFIS)
 • analize privind distribuţia şi implementarea anuală a finanţării instituţionale
 • studiu privind finanţarea instituţională a cercetării în universităţi
 • studiu privind cheltuielile actuale şi costurile reale în învăţământul superior din România
 • dezvoltarea a două module online privind gestionarea competiţiilor de proiecte (FDI – Finanţarea Dezvoltării Instituţionale) 
 • colectarea şi vizualizarea datelor suport pentru calcul indicatori de calitate
Parcursului profesional al cadrelor didactice (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare - CNATDCU):
 • Dezvoltarea unui sistem de management (online) al pentru ciclul de viaţă al procesului de abilitare a resursei umane din IS (acordarea posibilităţii cadrelor didactice de a coordona doctorate)

5. Dezvoltarea instrumentelor şi a competenţelor (de înţelegere şi utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor şi a politicilor pe date (evidence-based decision making/ policy making) la nivelul MEN şi la nivelul universităţilor  în vederea fundamentării politicilor educaţionale
 • studii de caz privind practica internaţională referitoare la modul în care universităţile sunt pregătite pentru a îşi înţelege datele, a răspunde provocărilor GDPR şi la mecanismele de utilizare a datelor în fundamentarea politicilor instituţionale
 • blueprint privind colectarea, valorificarea şi analiza datelor (smart analytics) la nivel instituţional
 • testarea instrumentelor de smart analytics 
 • pilotarea şi integrarea instrumentelor de smart analytics în cinci tipuri de universităţi
 • dezvoltarea de noi module pentru 3 platforme naţionale existente şi funcţionale în vederea îmbunătăţirii funcţionalităţilor acestora şi corelarii automatizate a datelor (introducerea de smart analytitcs) (ex. In RMU, ANS si Brainmap).
Informaţii detaliate sunt disponibile în site-ul proiectului:  http://www.pocu-intl.uefiscdi.ro/
Persoane de contact:
Cezar Haj 90
Cezar Haj
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 92
Fax:
+40 21 311 59 92
cezar.haj@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/pocu-he
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6587, O: 461]