Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Identificator competiție: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017
435.975.335
RON
94.777.246
EUR
Fonduri totale
380
Proiecte depuse
87
Proiecte finanţate
În data de 23.03.2020, MEC a transferat către UEFISCDI prima tranșă aferentă anului 2020 pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare. Tot astăzi, UEFISCDI a inițiat plata către Contractori. Efectuarea tuturor plăților se va realiza în cel mai scurt timp posibil.

Pana la data de 30 octombrie 2019 au fost efectuate plăți în valoare de 118.643.799 lei reprezentând 90% din valoarea contractată pentru anul 2019 (minus cheltuieli de întărirea capacității instituționale).

În data de 10 mai 2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.

Până la această dată pentru proiectele din competiţia PCCDI 2017 au fost efectuate plăţi în valoare de 111.770.037 lei reprezentând 90% din valoarea contractată pentru anul 2018 (minus cheltuieli de întărirea capacității instituționale).
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele depuse

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele finanţate

Culoarea judeţelor -> numărul instituţiilor partenere din proiectele finanţate în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)Alte statistici
Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
Pachet documente necesar decontării - 2020
Documentele de raportare aferente etapei 2020 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.

Pachet complet al documentelor necesare deschiderii finanțării - 2020

Conform Ordinului MEC nr. 3333/25.02.2020 privind repartiţia creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul 2020, în vederea finanțării programelor/subprogramelor componente ale Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare III, pentru perioada 2015 - 2020, bugetul alocat Subprogramului 1.2 Performanță instituțională – PCCDI este de 150.757.202 lei (aprox. 85% din bugetul inițial contractat pentru anul 2020).
Prin Ordinul MEC nr. 3425/04.03.2020 perioada de implementare a proiectelor se prelungește până în septembrie 2021.

Menționăm că:
 • valoarea totală a proiectului nu se modifică;
 • angajarea noilor cercetători trebuie să respecte condițiile de timp stabilite prin contractul de finanțare, iar menținerea acestora în perioada de prelungire a contractului în 2021 este parte din perioada de sustenabilitate de 2 ani;
 • fiecare Contractor decide perioada de implementare din 2021 (dar nu mai târziu de luna septembrie).
Alocarea fondurilor în anul 2020, pentru fiecare proiect în parte aflat în derulare, este următoarea:
Formulare:
 • Act adițional (actualizat)
 • Anexa II - Plan de realizare a proiectului complex (Anexa II.a – Agenda comună a proiectului complex si Anexa II.b – Planurile de realizare ale proiectelor componente)
 • Anexa III - Deviz cadru
 • Anexa IV - Eșalonarea Plaților
 • Anexa V - Convenția de avans
 • Anexa VI - Act adițional la Acordul Ferm de Colaborare 
Actul adițional și anexa VI - Act adițional la Acordul Ferm de Colaborare nu vor fi generate de platforma http://uefiscdi-direct.ro/EVoC, se vor completa conform modelului de mai sus.

În contextul amenințării contaminării cu virusul Covid-19, UEFISCDI a luat măsura ca în perioada următoare, corespondența cu structurile implicate în gestionarea proiectelor de cercetare să se realizeze în format electronic. Documentele se vor transmite la UEFISCDI scanate, pe mail sau încărcate în platformele electronice aferente. Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.
Astfel, Actul adițional, inclusiv anexele, se vor semna și se vor încărca în platforma http://uefiscdi-direct.ro/EVoC, în secțiunea de Contractare, tab-ul „Documente”.

Pachet documente necesar decontării - 2019
Documentele de raportare aferente etapei 2019 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel tarziu 05 decembrie 2019.
Raportul de audit financiar poate fi transmis în luna ianuarie 2020.

Pachet documente necesar decontării - 2018
Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Raportul de audit financiar și forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel tarziu 05 decembrie 2018.

Precizări privind obligativitatea întocmirii unui program anual al achizițiilor publice pentru proiectele de cercetare-dezvoltare

Conform prevederilor art. 13 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul – cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prin excepție de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare – dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv.” 

Totodată, conform art. 17 alin. (3) din același act normativ, în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare – dezvoltare, prevederile alin. (1) privind estimarea se aplică prin raportare la fiecare proiect in parte. 

Mai multe informații referitoare la acest subiect pot fi găsite pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice http://anap.gov.ro/web/program-anual/.

Precizări privind angajarea noilor cercetători în cadrul proiectelor PCCDI:

1. Conform Pachetului de informații aprobat pentru competiția PCCDI – 2017, pozițiile de noi cercetători pot fi ocupate de cercetători, doctoranzi sau cercetători postdoctorali, cu respectarea precizărilor din propunerea de proiect acceptată la finanțare si contractată. Ocuparea posturilor se face cu respectarea legislației în vigoare.

2. La concursurile de ocupare a posturilor vacante pentru noii cercetători pot participa și cercetători care se regăsesc în una din situațiile următoare:
 • cercetători care sunt deja angajați, pe perioada determinată, pe diferite proiecte de cercetare pe care instituția le derulează, proiecte ce urmează a se finaliza în perioada imediat următoare, contractele individuale de muncă încetând de drept. 
 • cercetători angajați pe perioadă determinată (normă întreagă sau normă parțială de lucru) în cadrul instituției, ale căror Contracte Individuale de Muncă încetează la solicitarea angajatului sau de comun acord.
3. Posturile nou create pot fi ocupate de cercetători diferiți, condiția fiind ca CV-ul să fie similar în ceea ce privește competențele profesionale/științifice, conform celor precizate în cererea de finanțare . Încadrarea de nou personal în pozitiile de cercetare existente se realizează cu respectarea legislației în vigoare.

4. Nominalizarea cercetătorilor în propunerea de proiect presupune că aceștia sunt deja in echipa de cercetare. Posturile vacante trebuie ocupate prin organizare de concurs, conform legislației in vigoare.

5. Ocuparea pozițiilor de noi cercetători în cadrul proiectului PCCDI este responsabilitatea instituției gazda a proiectului și a directorului de proiect complex/responsabil partener.

6. Pozițiile de membru - doctorand pot fi transformate în poziții de membru - cercetător, la cerere.

7. În situația în care în urma organizării concursului pentru ocuparea pozițiilor de cercetător științific nu au existat candidați, la cerere, aceste poziții pot fi transformate în poziții de asistent de cercetare. Trebuie să existe dovada organizării concursului pentru poziția de cercetător științific.

Proiectele complexe realizate in consortii CDI (PCCDI) se contracteaza cu respectarea clauzelor contractuale stabilite prin Ordinul de ministru nr. 15/2018 privind modificarea si completarea Ordinului 439/2017 privind lansarea competitiei 2017 pentru PCCDI si prin Ordinul de ministru nr. 16/2018 privind aprobarea modelului Contractului – cadru de finantare pentru executie Proiecte Complexe realizate in consortii CDI.
Platforma de contractare este disponibila la adresa: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Pachet complet al documentelor necesare contractarii:
• Contract de finantare – se va tipari forma generata de platforma EVoC
• Anexe Contract de finantare:
o Anexa II – Planul de realizare a proiectului complex (Anexa II.a – Agenda comuna a proiectului complex si Anexa II.b – Planurile de realizare ale proiectelor componente) - se va tipari forma generata de platforma EVoC;
Anexa III - Devizul cadru – se va tipari forma generata de platforma EVoC;
Anexa IV – Esalonarea platilor – se va tipari forma generata de platforma EVoC;
Anexa V – Conventia de avans – se va tipari forma generata de platforma EVoC;
o Anexa VI – Acordul Ferm de Colaborare – se descarca de aici.
o Anexa VII –Declaratii – se descarca de aici;

Lista propunerilor de proiecte invitate la contractare:

Informare privind finanțarea proiectelor PCCDI

Având în vedere complexitatea procesului de evaluare, precum şi numărul de propuneri de proiecte primite, MCI a decis luarea în considerare a unei rate de succes de aprox. 23%, unitară la nivelul fiecărui domeniu.
Astfel, în luna decembrie 2017, a fost aprobată şi publicată lista proiectelor finanţabile (87 propuneri de proiecte) din totalul de 375 propuneri de proiecte eligibile.
După aprobarea bugetului anului 2018, pentru finanţarea tuturor proiectelor finanţabile, MCI a suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 75.058.000 lei, corelat cu o redimensionare a tuturor bugetelor solicitate de aceste proiecte şi cu prelungirea perioadei de implementare a proiectelor (de la 27 luni la min. 30 luni si max. 35 luni).
Redimensionarea bugetară s-a realizat astfel:
 • Pentru proiectele complexe cu toate proiectele componente finanţabile (punctaj >= 28) - diminuare unitară cu 29,5% a bugetului solicitat;
 • Pentru proiectele complexe cu proiecte componente nefinanţabile (punctaj < 28) – din bugetul solicitat se scade bugetul proiectelor componente nefinanţabile. Bugetul rezultat se diminuează cu 29,5%.
În noile condiţii, contractarea proiectelor se face cu actualizarea propunerii de proiect şi eliminarea procentelor impuse, prin pachetul de informații, categoriilor de buget: proiecte componente, cecuri şi management.

Prin adresa nr. 11778/08.12.2017, MCI a aprobat listele cu Proiectele declarate finantabile:
NOTĂ:
Detalii privind contractarea vor fi anunţate ulterior.

 • Listă rezultate preliminare Domeniul Patrimoniu şi identitate culturala* si Domeniul Sănătate
  Contestațiile se pot transmite în perioada 01 - 02 noiembrie 2017 prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
  Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
 • *Actualizare poziţia 24 din tabel (din cauza unei erori tehnice numele directorului proiectului 0461 a fost afisat eronat).
 • Listă rezultate preliminare  – Domeniul  Tehnologii noi şi emergente
  Contestațiile se pot transmite în perioada 27 - 30 octombrie 2017 prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București. 
  Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
Rezultate preliminare - Etapa I
Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția PCCDI - se găsește aici.


Informare 07 decembrie 2017

Au fost finalizate comisiile de analiză a contestaţiilor şi au fost afişate rezultatele finale. Propunerea de finantare a fost transmisă către Ministerul Cercetării şi Inovării.  

Informare 21 noiembrie 2017

Până în prezent s-au finalizat comisiile de analiză a contestaţiilor pentru domeniile: "Bioeconomie", "TIC, spaţiu, securitate", "Energie, mediu şi schimbări climatice", "Eco-nanotehnologii şi materiale avansate", "Sănătate" şi "Tehnologii noi şi emergente". 

Informare 08 noiembrie 2017

Procesul de evaluare a fost finalizat in data de 31 octombrie 2017, fiind publicate rezultatele preliminare.
Conform Pachetului de informatii, directorii de proiecte au avut posibilitatea de a transmite constestatii. Astfel, au fost primite 56 contestatii. Acestea vor fi analizate in detaliu de comisii constituite de CCCDI, coordonatorul stiintific de program. 

Informare 23 octombrie 2017

În perioada 26 - 27 octombrie 2017 se vor desfăşura şedintele de audiere a directorilor de proiecte pentru domeniile Sănătate și Patrimoniu și identitate culturală.

Informare 12 octombrie 2017

În perioada 09 - 13 octombrie 2017 se desfăşoară şedintele de audiere a directorilor de proiecte pentru domeniile Energie, mediu şi schimbări climatice; Tehnologii noi şi emergente şi Eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

Informare 04 octombrie 2017

În data de 03 octombrie 2017 a fost finalizată evaluarea proiectelor pentru domeniile Bioeconomie şi Tehnologia informației şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate. În perioada 05 - 06 octombrie 2017 vor avea loc sedintele de audiere a directorilor de proiecte. 

Informare 28 septembrie 2017

Rezultatele procesului de evaluare – Etapa I, pentru domeniile Sănatate (inclusiv ştiinţa medicamentului) şi Patrimoniu şi identitate culturală, vor fi publicate în perioada 06 - 09 octombrie 2017. 

Informare 19 septembrie 2017

Situaţia procesului de evaluare - Etapa I:
 
Rezultatele procesului de evaluare – Etapa I, pentru domeniile Bioeconomie, TIC, spaţiu şi securitate, Energie, mediu şi schimbări climatice, vor fi publicate în perioada 21 - 23 septembrie 2017. Pentru domeniile, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Tehnologii noi şi emergente rezultatele vor fi publicate marţi, 26 septembrie 2017.

Informare 12 septembrie 2017

În data de 11 septembrie 2017 a avut loc o nouă sesiune de alocare experţi pentru alte 136 de fişe. Până în prezent, din necesarul de 1875 de fişe, au fost alocate 1719.

Informare 6 septembrie 2017

În data de 4 septembrie 2017 a fost iniţiat procesul de evaluare. A avut loc prima sesiune de alocare experţi pentru cele 375 de proiecte eligibile. Din necesarul de 1875 alocări au fost efectuate 1583.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 30 - 31 august 2017. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 31 august 2017, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informaţii și anexe (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 439/11.07.2017)


Propunerea de proiect
 • Secţiunea A: Date de identificare participanţi
  (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
 • Secţiunea B: Informaţii proiect complex CDI (Etapa 1 de evaluare)
  • Secţiunea B.1: Informații generale
   (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
  • Secţiunea B.2: Conţinut proiect complex CDI
   (se completează, în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)
 • Secţiunea C: Informaţii proiecte componente (Etapa 2 de evaluare)*
  (se completează, în limba romana, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare Etapa I

Fişa de evaluare Etapa II

Raport de evaluare (Intermediar/Final)

Întrebări frecvente

Calendar


Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017, ora 16.00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: https://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat". 
*Erata: Formularul C - conform anexe Pachet de informatii aprobat
Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații și Anexele la acesta pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.2 Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se primesc până la data de 7 iulie 2017 pe adresa de e-mail: proiectecomplexe@uefiscdi.ro și în CC la simona.malureanu@research.gov.ro.
Persoane de contact:
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Cristi STROE 90
Cristian Stroe
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Alex FLORESCU 90
Alexandru Florescu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
08 Aug 2019

Vizite monitorizare în teren - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

În data de 7 august 2019 a avut loc vizita de monitorizare a proiectului 24PCCDI implementat de către GeoEcoMar.

26 Jul 2019

Vizite monitorizare în teren - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

În data de 25 iulie 2019 a avut loc vizita de monitorizare a proiectului 61PCCDI implementat de către Spitalul Clinic Colenti...

13 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

În perioada 10 - 12 iunie 2019 au avut loc vizitele de monitorizare a proiectelor implementate de către Universitatea Politeh...

03 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

În perioada 29 - 31 mai 2019 au avut loc vizitele de monitorizare a proiectelor implementate de Stațiunile de Cercetare - Dezvoltare Legumicole de la  ...

15 May 2019

Vizite monitorizare în teren - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

În perioada mai - septembrie 2019 vor avea loc vizite de monitorizare în teren ale

08 Dec 2017

Proiecte declarate finanţabile - Proiecte complexe realizate in consorţii CDI

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - "Proiecte de dezvoltare instituțională" au fost afișate listele cu proiectele declarate ...

29 Aug 2017

Rezultate verificare eligibilitate - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională a fost finali...

28 Aug 2017

Proiecte depuse - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională a fost afișată lista proiectelor depuse în cadrul competiției ...

Pagina:   1 2
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4489, O: 351]