Transfer la operatorul economic

Scop:
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PTE-2019
50.000.000
RON
10.526.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 497/22.08.2019)

Contract de finanţare

Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI


Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la organizaţii de cercetare şi întreprinderi în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Întrebări frecvente PTE – Competiţia 2019

1. Întreprinderile participante trebuie să aibă în obiectul de activitate un cod CAEN de cercetare?
Da, întreprinderile participante trebuie să aibă cod CAEN de cercetare, principal sau secundar.

2. Cât este valoarea aferentă cofinanţării unui proiect PTE?
Cofinanţarea în cadrul proiectului se calculeză în funcţie de tipul întreprinderii (IMM-uri sau întreprinderi mari) şi tipul activităţii (cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi activităţi de inovare) conform Schemei de ajutor de stat - Anexa nr. 2 la Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9281 din 13.08.2015.

3. Care este valoarea ce poate fi solicitată de o întreprindere de la bugetul de stat?
Pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat.

4. Care este valoarea minimă admisă de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect?
Finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

5. O micro-întreprindere este eligibilă pentru depunerea unei propuneri de proiect în cadrul competiţiei PTE 2019?
Da, conform cap. 5 “Definiţii”, art. 6 pc. 16) din Schema de ajutor de stat: “Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în Anexa I Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de faţă, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici.”

6. Directorul de proiect trebuie să fie doctor în ştiinţe?
Nu, această condiţie nu este pentru instrumentul de finanţare PTE.

7. Studiile de fezabilitate sunt eligibile de la buget?
Nu, studiile de fezabilitate sunt eligibile doar din surse proprii.

8. Un director de proiect poate depune mai multe propuneri de proiect?
Nu, o persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o singură cerere de finanţare.

9. Cui trebuie să aparţină tehnologia de la care se porneşte în realizarea proiectului (unităţii CD sau întreprinderii)?
Tehnologia poate aparţine fie întreprinderii, fie organizaţiei de cercetare de drept public.

10. Care sunt cotele maxime de finanţare pe tipuri de activităţi (cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi activităţi de inovare) şi tipuri de întreprinderi (mică, mijlocie şi mare)?
Cotele de finanţare de la buget şi din cofinanţare (surse proprii) se stabilesc conform Schemei de ajutor de stat, cap. 11- Intensitatea ajutorului de stat, art. 16-18.

11. Organizațiile de cercetare private sunt eligibile să participe la competiția PTE?
Nu, organizaţiile de cercetare de drept privat nu sunt eligibile în cadrul instrumentului de finanţare Proiect de transfer la operatorul economic – PTE.

12. Cercetarea fundamentală este activitate eligibilă la PTE?
Nu, activităţile eligibile sunt: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activităţi de inovare şi studii de fezabilitate (din surse proprii).

13. Care sunt plafoanele care se aplică cheltuielilor de personal pentru un proiect PTE?
Plafoanele aferente cheltuielilor cu personalul sunt reglementate la Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) cu modificările şi completările ulterioare.

14. Criteriul de eligibilitate referitor la rezultatele întreprinderii din ultimii 2 ani se referă la “Rezultatul net al exercițiului” sau “Rezultatul din exploatare”?
Criteriul de eligibilitate menţionat se referă la “Rezultatul net al exercițiului”.

15. Cum dovedesc două întreprinderi partenere în proiect apartenența la același cluster?
Întreprinderile trebuie să declare clusterul din care fac parte (anexa III.4, la punctul 3).

16. O persoană poate fi în același timp responsabil partener la mai multe proiecte depuse la PTE – competiţia 2019?
Da, condiţia de eligibilitate este doar pentru directorul de proiect.

17. Există o limită maximă pentru cheltuielile de capital la entitățile care nu implică ajutor de stat (universități sau institute naționale)?
Nu există o limită maximă pentru cheltuieli de capital, dar aceste achiziţii trebuie să fie efectuate în scopul realizării proiectului.

18. Cum pot fi decontate de întreprindere echipamentele achiziționate în cadrul proiectului?
Conform Schemei de ajutor de stat, pentru echipamente (cheltuieli de capital), dacă au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, se decontează cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului.

19. Conform Pachetului de informaţii, condiţia de eligibilitate pentru o întreprindere ca ”media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat”, este valabilă pentru o singură propunere sau pentru toate propunerile de proiect depuse de o întreprindere?
La depunerea propunerii de proiect, condiţia de eligibilitate se referă la fiecare propunere.
La contractare, trebuie respectată această condiţie pentru toate propunerile de proiect finanţate.


20. La proiectele PTE se solicită raport de audit financiar extern?
Da, conform art.9 – “Raportare” din contractul de finanţare.

21. Arhitecţii pot face parte din proiect? Aceştia pot fi trecuţi ca şi cercetători în cadrul proiectului?
Din lista de personal a proiectelor PTE, pot face parte doar cercetători, cercetători postdoctorali, doctoranzi, ingineri/tehnicieni. Încadrarea personalului implicat în proiect este responsabilitatea instituţiilor angajatoare.

22. Cum se stabileşte conform Pachetului de informaţii mărimea unei întreprinderi (mică, mijlocie sau mare)?
Marimea întreprinderilor se stabileste conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel:
întreprindere mica
- au mai puțin de 50 de angajați;
- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 mil. Euro;
întreprindere mijlocie
- au mai puțin de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro;
întreprindere mare
- au peste de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro.

23. O propunere de proiect PTE poate avea doar activităţi de cercetare industrială?
Nu, trebuie respectate condiţiile de participare din Pachetul de informaţii (cap. 3): se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) și se concretizează cu o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5); se pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5) și se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6); se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) şi se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6).
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Aug 2019

Competiţie deschisă -Transfer la operatorul economic (PTE)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Transfer la operator...

20 Sep 2018
22 Feb 2018

Lansarea Locomotivei Plug-In Hybrid finanţată într-un proiect de tip PTE

Joi, 22 februarie 2018, a avut loc, în staţia CFR Călători Constanţa, evenimentul de lansare a Locomotivei Plug-In Hybrid (LH...

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5351, O: 574]